OBRAD POŽEHNANIA RODINY


Obrad požehnania domu môže vykonať kňaz alebo diakon. V takom prípade on vedie modlitbu, pokropí príbytok a udelí prítomným záverečné požehnanie.

Ak nie je možnosť pozvať na požehnanie domu kňaza, obrad požehnania rodiny žijúcej v tomto príbytku môže vyslúžiť aj otec, mama, staršie dieťa alebo ktokoľvek z prítomných, kto to urobí s vierou a nábožnosťou. Odporúča sa, aby sa vysluhovateľ s celým priebehom obradu a samotnými textami náležite oboznámil.

V úvode sa všetci členovia domácnosti, prípadne hostia, zhromaždia na vhodnom mieste napr. v obývacej miestnosti, kde je pripravený kríž alebo napr. obraz Božieho milosrdenstva, svätená voda v širšej nádobe a vhodný prostriedok na pokropenie (napr. kropenička alebo hustejšia vetvička z nejakej rastliny alebo aj silikónová maslovačka na potieranie cesta, ktorú si vyhradíte iba na tento účel) a tabuľka s textom, vyjadrujúcim zápis o požehnaní domu resp. rodiny, ktorá v ňom žije. 

Úvod

Keď sa členovia rodiny zhromaždila, vysluhovateľ obradu požehnania začne:

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci sa prežehnanú a odpovedajú: Amen.

Vysluhovateľ ďalej pokračuje:

Vzdávajme chvály a vďaky Pánu Ježišovi, narodenému z Panny Márie.
Všetci odpovedia:

Nech je zvelebený Boh naveky.

Vysluhovateľ pripraví prítomných na prijatie požehnania týmito alebo podobnými slovami:

Milovaní (môže osloviť aj každého po mene), rodina, ktorá prostredníctvom sviatosti manželstva dostala Kristovu milosť a novosť života, má jedinečný význam tak pre Cirkev, ako aj pre občiansku spoločnosť, ktorých je prvotnou a životnou bunkou. Týmto slávením vzývame Pánovo požehnanie, aby sme ako členovia rodiny boli vždy jeden pre druhého spolupracovníkmi milosti a hlásateľmi viery v rôznych životných okolnostiach. Podporení Božou pomocou naplníme svoje poslanie tým, že celý svoj život prispôsobíme evanjeliu, aby sme boli Kristovými svedkami vo svete.

Čítanie božieho slova


Jeden z prítomných alebo vysluhovateľ uvedie a prečíta text Svätého Písma z Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom 12,31-13,7:

Vypočujme si teraz slová z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom.

Usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Teraz sa môže recitovať responzóriový žalm. Vysluhovateľ vyzve:
"Volajme spoločne:"

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
A sám ďalej číta slová žalmu:

1 Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
2 Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre.

Spoločne: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

3 Veru, tak bude požehnaný muž,  ktorý sa bojí Pána.
4 Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života,
5 aby si videl synov svojich synov.

Spoločne: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 

Nasleduje chvíľa ticha, alebo krátka úvaha či zdieľanie jedného alebo viacerých členov rodiny o svojom zamyslení nad prečítaným Božím slovom...


Prosby

Nasleduje spoločná modlitba, ktorú začne vysluhovateľ takto:

Pokorne prosme Krista, Pána, spoluvečné Slovo Otca, ktorý ked' býval medzi ľuďmi, žil v rodine a naplnil ju nebeskými požehnaniami, aby milostivo ochraňoval túto rodinu.

Volajme k nemu spoločne:

R.: Pane, ochraňuj našu rodinu v tvojom pokoji.

1. Kriste, ty si posvätil domáci život tým, že si bol poslušný Márii a Jozefovi;

- posväcuj našu rodinu svojou prítomnosťou. - R.

2. Ty si vždy dával prednosť veciam tvojho Otca;

- daj, aby v každej rodine uctievali a oslavovali Boha. - R.

3. Ty si nám dal Svätú rodinu za obdivuhodný príklad modlitby,

lásky a plnenia vôle nebeského Otca;

- posväcuj našu rodinu svojou milosťou

a láskavo ju zahrň svojimi darmi. - R.

4. Ty si miloval svoju matku Máriua Jozefa a oni milovali teba;

- daj, aby všetky rodiny žili v pokoji a vo vzájomnej láske. - R.

5. Ty si v Kane Galilejskej premenil vodu na víno, a tak si prvým svojím znamením priniesol radosť na začiatku rodinného života;

- dobrotivo zmierni bolesti a úzkosti tejto rodiny a láskou ich premeň na radosť. - R.

6. Ty si sa postaral o jednotu rodiny, keď si povedal: "Čo Boh spojil nech človek nerozlučuje;"

- zachovaj týchto (nás) manželov spojených navždy pevným zväzkom tvojej lásky. - R.

Je vhodné pridať aj osobné prosby členov rodiny. 
Po skončení prosieb vysluhovateľ vyzve spoločne recitovať spievať Modlitbu Pána.

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:
Otče náš, ktorý si na nebesiach...


MODLITBA POŽEHNANIA

Potom vysluhovateľ so zloženými rukami, prednesie modlitbu požehnania:

Velebíme ta, Bože, lebo si chcel, aby tvoj Syn, ktorý sa stal človekom, patril do ľudskej rodiny, dospieval v jej dôvernom spoločenstve, a tak poznal aj jej starosti a prežíval radosti.

Preto ťa, Otče, pokorne prosíme za túto rodinu: stále ju chráň a opatruj, aby posilňovaná darom tvojej milosti žila šťastne a vo svornosti a aby ako domáca cirkev svedčila vo svete o tvojej sláve. Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci zvolajú: Amen.

Ten, kto vedie modlitbu môže ostatných pozvať:
Dajme si znak pokoja.
Všetci odpovedia:
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
Prítomní si môžu podať ruky alebo
sa navzájom objať.

Vysluhovateľ pokropí prítomných v tichosti požehnanou vodou, pričom na začiatku môže povedať:
Otče, znamením tejto požehnanej vody oživ v nás spomienku na naše znovuzrodenie v Kristovi v lone tvojej rodiny, ktorou je Cirkev.

Po pokropení niekto z rodiny môže umiestniť na dvere tabuľku požehnania, ktorá bude členom rodiny i všetkým, ktorí budú prichádzať, po celý rok pripomínať túto spoločnú modlitbu.


Na záver, ten kto vedie obrad požehnania všetkých vyzve:

Prosme teraz spoločne o pomoc a ochranu aj Božiu a našu nebeskú Matku, Pannu Máriu:
Zdravas Mária.... alebo Pod Tvoju ochranu...

Všetci spoločne sa na záver pomodlia:
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

Vysluhovateľ zakončí obrad slovami:

Pán Ježiš, ktorý žil so svojou rodinou v nazaretskom dome, nech stále zostáva vo vašej rodine, nech vás chráni od každého zla a nech vám dá milosť, aby ste boli jedno srdce a jedna duša.

Všetci zvolajú: Amen

Je chvályhodné zakončiť slávenie vhodnou piesňou.